Genesis Go

Általános Eladási és Szállítási Feltételek


A jelen általános eladási és szállítási feltételeket az Én Ablakom Kft. (a továbbiakban: vállalkozó) dolgozta ki a 2013. évi V. törvény 6:77-6:80 §-a alapján, és alkalmazza a vele szerződéses kapcsolatba lévő magánszemélyekkel, gazdasági társaságokkal illetve egyéb megrendelők vonatkozásában

 

 

I. A szerződés létrejötte, tartalma, teljesítése

 1. 1.A vállalkozó és a Megrendelő között a szerződéses jogviszony a Megrendelő lapon rögzített termékek és szolgáltatások bruttó vételárának 50%-ának befizetésével, valamint a Megrendelő lapnak és jelen ÁSZF-nek a megrendelő általi aláírásával és vállalkozó általi kézhez vételével jön létre. A két feltétel (a pénzügyi teljesítés és a visszaigazolás aláírása) együttes megléte szükséges a szerződés érvényességéhez és hatályosságához, valamint a gyártás elindításához, ezek hiánya, késése esetén a Vállalkozó teljesítési határidejét meghosszabbítja. Bármelyik feltétel hiánya a szerződéses jogviszony létrejöttét és a vállalkozó késedelmét kizárja.  

 

 1. 2.A Megrendelő választása szerint a vállalkozó telephelyein nyomtatott formában vagy a vállalkozó ………….. oldalon található WEB Shop használatával is jogosult a megrendelést leadni, mindkét forma a szerződés létrejöttét eredményezi, amennyiben a bruttó vételár 50% is átutalásra kerül. A WEB Shop használatával megkötésre kerülő szerződés során Megrendelő köteles elfogadni a vállalkozó internetes oldalán található Általános Szerződési Feltételeit, melynek áttanulmányozását és elfogadását köteles bejelölni, mely nélkül a rendszer a megrendelés folytatását nem engedélyezi és mellyel ezen módon kötött szerződés is írásban megkötött szerződésnek minősül. A szerződés kötés nyelve kizárólag a magyar nyelv. 

 

 1. 3.Vállalkozó megrendelő megrendeléseit és a szerződés létrejöttét elektronikus úton történő megrendelés esetén 48 órán belül köteles szintén elektronikus úton visszaigazolni, ennek hiányában a megrendelés és a szerződés felek közt nem jön létre. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.  

 

 1. 4.Vállalkozó a megrendeléseket és a megkötött szerződéseket iktatja és azokat az azok alapján történt teljesítéstől számított 5 éven keresztül megőrzi, melyekről szükség esetén megrendelő részére másolatot köteles biztosítani.  

 

 1. 5.A Vállalkozó vállalja, hogy külön kérésre amennyiben a Megrendelő megrendeli a beépítést is, mint szolgáltatást a nyílászárók gyártás előtti pontosítása végett Kaposváron egyszeri díjmentes felmérést végez, a Megrendelő, vagy képviselője jelenlétében. A Megrendelő és a Vállalkozó megegyeznek abban, hogy a helyszíni, mértek és a jegyzőkönyvben feltüntetett tartalom tekintetében a helyszínen készített felmérési jegyzőkönyv a mérvadó, jegyzőkönyv hiányában minden tekintetben a méretekért a felelősséget a Megrendelő vállalja. 

 

 1. 6.A Megrendelőt terheli a felelősség az általa a gyártáshoz megadott műszaki paraméterek megfelelőségéért, a megrendelés pontos és hiánymentes leadásáért. A Megrendelő kijelenti, hogy minden kérdésére (termék tulajdonságokra, szolgáltatásokra, körülményekre stb..) kiterjedő tájékoztatást kapott, így a Megrendelőnek a megrendelés előtti hiányos ismeretekre való kifogása a jövőben érvénytelen. Felek e körben rögzítik, hogy vállalkozó ……….. internetes honlapján minden termékre vonatkozó lényeges tulajdonsága, specifikációja megtalálható. 

 

 1. 7.Az Én Ablakom Kft. által forgalmazott termékek egyéni megrendelői igények alapján készülő termékek, melyre tekintettel a megrendelés törlésére a gyártás megkezdése után nincs lehetőség. Abban az esetben, ha a Megrendelő konkrét megrendelésétől visszalép a vállalkozó a bruttó vételár (termék+ szolgáltatások) 25%-ának az értékét nem téríti vissza. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendeléstől történő elállása vagy a hátralékos szerződésbeli kötelezettségeinek megszegése miatti meghiúsulás esetén az általa kifizetett összeg és a jelen pont szerinti összeg különbözete bánatpénz jogcímén a vállalkozót illeti meg minden további feltétel nélkül.  

 

 1. 8.A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelő lap aláírása és az I. részösszeg beérkezését követően megrendelés módosítására csak az addig felmerült gyártási költségek megtérítése mellett van lehetősége. A változtatás akkor lép életbe, ha a Vállalkozó a változás tényét a Megrendelőnek írásban visszaigazolta, a változtatást írásban rögzítették.  

 

 1. 9.A Vállalkozó a gyártási határidőt befolyásoló változtatások esetén jogosult új gyártási határidő meghatározására, azaz visszaigazolt szállítási határidő egyoldalú módosítására. A határidő egyoldalú módosításáról a Vállalkozó köteles írásban tájékoztatni a Megrendelőt.  

 

 1. 10.Az Én Ablakom Kft az előteljesítés jogát kifejezetten fenntartja. Ennek keretében a Megrendelő az ajánlatban rögzítettekhez képest előbb elkészült és készre jelentett termékeket köteles a Vállalkozó által megjelölt időpontban fogadni, illetve ennek akadályoztatása esetén a vállalkozó számláját befogadni és megfizetni. Az Én Ablakom Kft csak a vételár teljes visszatartás nélküli 2. részletének beérkezését követően szállítja, szállíttatja el, illetve adja át a termékeket, melyet a megrendelő kifejezetten tudomásul vesz. Amennyiben a vételár 2. részlete a kiértesítést követően 15 munkanappal még nem érkezik be igazolható módon, úgy a vállalkozó értékesítheti a termékeket és a megrendelőnek maximum az értékesítésből befolyt vételár 25%-ig terjedő összeget a felmerült költségek levonásával visszatéríti, melyről a Megrendelőt értesíti.   

 

 1. 11.A Vállalkozó az írásban megállapodott teljesítési helyre szállítja a termékeket, írásos megállapodás híján a vállalkozó telephelye az átadás-átvétel helye, szállításra kizárólag akkor kerülhet sor amennyiben a Megrendelő a vételár 2. részletét kiegyenlítette. A teljesítés helye a mindenkori megrendelő lapon kerül meghatározásra. A szállítási szolgáltatás nem tartalmazza a kibontott régi nyílászárók rakodását, illetve elszállítását, hacsak az ajánlat, megrendelőlapon az külön feltüntetésre nem került.  

 

 1. 12.Esetleges az ajánlatban, megrendelő lapon szereplő termékek készlethiánya esetén a Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy az ajánlatban, megrendelő lapon szereplő termékekkel legalább azonos, vagy jobb műszaki tartalmú terméket szállítson a Megrendelőnek, melyért többletköltséget nem számít fel a Vállalkozó. 

 

 1. 13.A Vállalkozó kijelenti, hogy a rá bízott munkálatok elvégzéséhez szükséges kapacitással, tárgyi, személyi feltételekkel rendelkezik. Amennyiben üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok hiánya, közlekedési akadályok, szállítmányozási problémák vagy elháríthatatlan ok következik be, a vállalkozó jogosult a visszaigazolt határidőn túl, de maximum 8 (nyolc) munkanapon belül teljesíteni, mely késésről a vállalkozó köteles a Megrendelőt értesíteni. Bármely körülményt figyelembe véve a vállalkozó nem terhelhető nagyobb mértékben kártérítéssel, mint a bruttó termékek összegének mindösszesen 2%-a minden késedelmes hetet követően.  

 

 1. 14.Az Én Ablakom Kft bármely az ajánlatban nem szereplő pótmunka igényt ………….-Ft/óra+Áfa rezsi óradíjon + anyag +kiszállás díjon számol el, mely utólagos megfizetését a Megrendelő magára nézve kötelezőnek tekinti. A vállalkozó a beépítés ideje alatti áram használatért, a leszállított termékei vonatkozásában őrzésért díjat nem fizet, a hulladékot a Megrendelő által biztosított konténerbe gyűjti, el nem szállíttatja, az elszállítás költségeit nem vállalja, azok megrendelőt terhelik. A Vállalkozó törekszik mindig arra, hogy a megrendelt termékeket készre jelentést követően a lehető legrövidebb időn belül beépítse, ezért a megrendelt készre jelentett, de 8 munkanapon túl tárolt szerkezetekért a termék bruttó árának … %-át számolja fel tárolási költségként + Áfa/hét.  

 

 1. 15.A szerződés szerinti teljesítés úgy történik, hogy a Megrendelő vagy megbízottja az átadás-átvételi jegyzőkönyvet aláírja, amely alapján a számla kiállítható a szolgáltatásokról (beépítés díja). A termékek, anyagok kiszállítása csak és kizárólag a kiszállítás előtti kiállított, kiegyenlített számla, 2-es részösszeg/végösszeg bekérő vagy pro-forma számla alapján történhet, melyet követően a megrendelő vagy képviselőjének jelenlétében történik meg a mennyiségi, minőségi átvétel. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával a kárveszély a Megrendelőre száll át. Az átadás- átvételi jegyzőkönyv aláírása után hibás vagy hiányos teljesítésre való hivatkozást kizárólag rejtett hiba esetén fogad el vállalkozó. A szállításból eredő károk mindenkor a fuvaroztató felet terhelik.  

 

 1. 16.A kivitelezés jelentéktelen (esztétikai, kis mennyiségű kiegészítőkre vonatkozó hiányosság stb.. ) hibája vagy hiányossága miatt annak átvétele nem tagadható meg, ha a létesítmény használatba vételének, a nyílászárók rendeltetésszerű használatának egyébként akadálya nincs, a Megrendelő fizetési kötelezettségére vonatkozólag a fizetés tekintetében időbeni halasztása nem indokolt jelentéktelen hibára hivatkozva. 

 

II. Vállalkozói díj megfizetése

 1. 1.A vállalkozói díj megfizetésére megrendelő a vállalkozási szerződésben meghatározott ütemezésben, vállalkozó számlája alpján, az ott feltüntetett határidőben köteles. Vállalkozó a termék és vállalkozói díj ellenértékének nem megfizetése esetén az esedékesség napjától számított évi 10%-os késedelmi kamatot számít fel. Kintlévőség esetén a Vállalkozó jogi útra tereli a behajtást, mely eljárás munka és egyéb költségei a Megrendelő Vállalkozóval szembeni tartozását növelik.  

 

 1. 2.Az Én Ablakom Kft által gyártott, forgalmazott termékek azok ellenértékének teljes rendezéséig a Vállalkozó tulajdonát képzik.  

 

 

III. Jótállás, garancia

 1. 1.A Vállalkozó a nyílászárókra a megrendelés időpontjában, hatályban lévő jogszabályok alapján, az érvényben lévő jótállási időtartamokat biztosítja az 1 év teljes körű jótállást garanciát, és a termék gyártója által adott időtartamra gyártói szavatosságot (terméktípustól függően), míg az ablakok, ajtók részét nem képező műanyag szegélylécezésre az átvételtől számított fél év jótállást vállal a Vállalkozó. Szavatosságot csak és kizárólag megfelelő időközönként a Vállalkozó által szakszerűen szervízelt termékekre vállalunk! Aktuális szerviz árainkról elérhetőségeinken tájékoztatást kaphat. 

 

 1. 2.A termékekre vonatkozó jótállási idő kezdete az a nap, amikor a Megrendelő és Vállalkozó a termékek átadás-átvételi jegyzőkönyvét aláírják, vagy a termékek beépítése egyéb igazolható módon megtörtént. A jótállás nem terjed ki a nyílászárók nem rendeltetésszerű használata, a vállalkozó előírásaitól eltérő szakszerűtlen beépítés, a vállalkozó előírásaitól eltérő környezeti körülmények közötti használata, a vállalkozó előírásaitól eltérő módon történő tisztítása, baleset, elemi kár, valamint rongálás következtében létrejövő károsodásokra. Amennyiben a nyílászárók beépítését a Megrendelő a Vállalkozóval végezteti, úgy a Vállalkozó jótállást a szerelési munkákra is vállal; e jótállás időtartama 12 (tizenkettő) naptári hónap. A Megrendelő a beépítést, átadás-átvételt követő jótállási időn belül is jó gazda gondosságával köteles a termékeket karbantartani. 

 

 1. 3.A jogszabályi jótállás alapján, amennyiben a termék gyári jellegű meghibásodás következtében kijavításra vagy kicserélésre szorul, a vállalkozó a hiba elhárításáról térítésmentesen gondoskodik, függetlenül a termék tulajdonosában esetlegesen beállott változástól. A termék tulajdonosa a jótállás keretében érvényesíthető szavatossági igényként elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen vagy ha a vállalkozónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.  

 

 1. 4.A vállalkozó a Megrendelő írásos garanciális vizsgálati kérelmét követően 15 munkanapon belül vállalja, hogy a termékeket megvizsgálja, garanciális eljárás esetén díjtalanul végzi a munkálatokat, azonban nem garanciális hibajelenség esetén a terméket a mindenkori óradíjas+ rezsi + kiszállás költségen javítja, melynek utólagos megfizetését a Megrendelő vállalja. A hiba javítására a használatot nem befolyásoló hibák vonatkozásában 60 napon belül, míg a használatot befolyásoló hibák esetében 15 napon belül kerül sor. 

 

 1. 5.Amennyiben a Megrendelőnek kijavításra, vagy kicserélésre nincs joga, vagy ha a vállalkozó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy ennek nem tud eleget tenni, a Megrendelő megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen, a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hiba miatt elállásnak nincs helye. A Megrendelő a meghibásodás észlelését követően – a hiba megjelölésével – a hibát köteles a vállalkozó részére haladéktalanul, írásban bejelenteni. 

 

 

 1. 6.Megszűnik a jótállás a termékekre, ha és amennyiben:  

 1. a)ha a meghibásodást rendeltetéstől, vagy a szakma szabályaitól eltérő használat okozta;  

 2. b)ha a meghibásodást szakszerűtlen tárolás, elemi kár, rendszeres karbantartás elmulasztására visszavezethető hiányosság okozta;  

 3. c)ha a terméket a vállalkozó előzetes írásos jóváhagyása nélkül átalakítják;  

 4. d)ha a termékbe a Megrendelő a vállalkozó előzetes írásos jóváhagyása nélkül nem engedélyezett felszerelést, berendezést szerelt (szereltetett), épített (építetett) be. 

Nem vonhatók a jótállás körébe: (a) a szokásos karbantartás során szükséges és természetes kopás következtében elhasználódott alkatrészek, (b) a termék azon meghibásodásai, kárai, amelyek külső hatásra, így például vegyi anyagok által okozott hibákra, állatok és növények által kiválasztott anyagok okozta károsodásra, viharkárra, stb. vezethetők vissza; (c) a termék felügyeletének, megfelelő tárolásának hiányosságaiból fakadó meghibásodások.

 

7. A fogyasztónak minősülő megrendelőt nem illeti meg a vállalkozó által forgalmazott termékek vonatkozásában a 45/2014(II.26.) Korm. rendelet 20 §-ban biztosított elállási jog, mivel vállalkozó termékei ezen jogszabály 29 § (1) bekezdés c) pontja szerint meghatározott olyan nem előre gyártott termékek, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, illetve olyan termékek, amelyeket egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

 

 

 

Az Én Ablakom Kft. a Ptk. 6:142. illetve 6:143 § alapján az esetleges szerződésszegésért okozott kártérítés vonatkozásában kizárólag az ellenőrzési körébe eső kárt köteles megfizetni, felelőssége nem terjed ki a megrendelő vagyonában keletkezett egyéb károkra és megrendelő esetleges elmaradt hasznára.

 

 

IV. Egyéb feltételek

 1. 1.A jelen Általános Szerződési Feltételekben és a Megrendelő lapon nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének a szabályai az irányadóak. A jelen általános szerződési feltételekkel vagy az Én Ablakom Kft termékeivel kapcsolatos bármilyen jogvita esetén – a hatáskör függvényében – a Kaposvári Járásbíróság, hatáskör hiányában a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékessége kerül kikötésre.  

 

 1. 2.A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen okirat alapján létre jött szerződéses jogviszony módosítása vagy a szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos tájékoztatás kizárólag írásban történhet, szóban tájékoztathatja a Megrendelőt a Vállalkozó a termékre vonatkozó gyártói előírásokról. A felek írásbeli értesítésnek tekintik a faxon, email útján megküldött értesítéseket is, de a szerződés módosításhoz ezen forma nem elegendő. Amennyiben a Megrendelő székhelyének, lakcímének változását nem közölte azonnal egyértelmű módon a Vállalkozóval úgy tudomásul veszi, hogy a közlést megelőzően a Vállalkozó által postai úton az utolsó ismert címre továbbított küldeményeket a Megrendelőhöz megérkezettnek tekintendők abban az esetben is, ha azok a „címzett ismeretlen”, „elköltözött”, vagy „nem kereste” jelzéssel térnek vissza a Vállalkozóhoz. A faxon küldött értesítések az utolsó ismert fax számra megkísérelt megküldésük esetében is átküldöttnek, megérkezettnek tekintendők, a fax visszaigazolás birtokában.  

 

 1. 3.Magatartási kódex: olyan – piaci önszabályozás keretében létrehozott – megállapodás vagy szabályegyüttes, amely valamely kereskedelmi gyakorlat vagy tevékenységi ágazat vonatkozásában követendő magatartási szabályokat határoz meg azon vállalkozások számára, amelyek a kódexet magukra nézve kötelezőnek ismerik el (a továbbiakban: magatartási kódexnek való alávetés). 

 

Vállalkozó tájékoztatja megrendelőit, hogy magatartási kódexnek nem vetette alá magát.

 

 1. 4.Megrendelő kijelenti, hogy az Én Ablakom Kft. munkatársa az Általános szerződési feltételeiről tájékoztatta, azokat részletesen áttanulmányozta, a benne rögzített szerződéses feltételeket tudomásul vette és elfogadta és a jelen szerződést a jogkövetkezmények teljes ismeretében aláírta, az ÁSZF-t átvette. 

 

 

…………………, (hely) 20…… (év), ……………….. (hónap) …… (nap)

 

__________________

                megrendelő

 

 

 

 

Áfa nyilatkozat:

Jelen nyilatkozat az Áfa megfizetésére vonatkozó nyilatkozat, a hatályos számviteli törvények alapján, mely az ÁSZF elválaszthatatlan része!

 

38. Fent megnevezett Megrendelő ( adóalany, Vállalkozás ) az alábbi helyen, a következő visszavonhatatlan az ÁFA megfizetésére vonatkozó, kötelező érvényű nyilatkozatot teszem, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában:

 

_______________________

 

                                                                                                Aláírás

A megfelelőt kérjük egyértelműen megjelölni, közvetlenül mellette is aláírni!!

Nettó számlázási mód esetén a megrendelő lapon feltüntetett bruttó utalandó összegeket, illetve az előlegbekérő, részösszeg bekérő lapon feltüntetett összegeket – értelemszerűen – nettóban kell rendezni!

 

Fenti visszavonhatatlan nyilatkozatot, mint fent megnevezett törvényes aláírásra jogosult hivatalos képviselője teszem, annak jogi, könyveléstechnikai következményeinek teljes ismeretében.